PRIVACY AND COOKIES POLICY

Drogi Kliencie,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „gracefullcosmetics.com”

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

SPIS TREŚCI:
I. Administrator
II. Definicje
III. Zbieranie danych osobowych
IV. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
VI. Okres przetwarzania danych osobowych
VII. Uprawnienia użytkownika Serwisu
VIII. Odbiorcy danych osobowych
IX. Przetwarzanie danych dzieci
X. Przekazywanie danych poza EOG
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
XII. Korzystanie z wtyczek
XIII. Bezpieczeństwo danych osobowych
XIV. Polityka Cookies
XV. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies
(z poszczególnych rozdziałów spisu treści zamieszczonego powyżej powinna być możliwość np. za pomocą hiperłączy, za pomocą kliknięcia- przejścia do poszczególnego rozdziału).

I. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Labox sp. z o.o. 31-509 Kraków, ul. Lubomirskiego 27/1, NIP 679 31 60 545, Regon 368895262, KRS 0000706416

adres e-mail: office.labox@protonmail.com
telefon mobile +48 668 030 737

II. DEFINICJE
1) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
2) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3) Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
4) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.gracefullcosmetics.com
5) Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://www.gatee.eu. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem https:// www.gracefullcosmetics.com
Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu.

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator gromadzi m.in. następujące dane:
• Imię i nazwisko Użytkownika,
• Numer NIP i nazwę firmy
• Adres pocztowy lub adres dostawy,
• Adres poczty elektronicznej (e-mail),
• Numer telefonu kontaktowego,
• Adres IP,
• Informacje o przeglądarce.
• Dane zapisywane w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach.

V. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z prowadzonego przez Administratora pod adresem https:// www. www.gracefullcosmetics.com

KORZYSTANIE Z SERWISU
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
d) w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z dostosowywaniem zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych.

UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)
Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Użytkownik Serwisu może również – w celu ułatwienia obsługi konta- podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe podane przez osobę dokonującą rejestracji w Serwisie są przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), dane podane fakultatywnie przetwarzane są także w celu ułatwienia obsługi konta, szczególnie składania zamówień za jego pośrednictwem
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ochronie jego praw.
d) w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z dostosowywaniem zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych;

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie zakupu towaru lub wykonania usługi wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji. Użytkownik Serwisu może również – w celu ułatwienia wykonania umowy- podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Ich podanie jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu uzyskane za pośrednictwem formularza składania zamówień są przetwarzane:
a) w celu realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia – podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, gwarancji, rękojmi za wady fizyczne towaru, zwrot towar – podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
e) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

FORMULARZ KONTAKTOWY
Administrator umożliwia także kontaktowanie się z Użytkownikami Serwisu przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.
Skorzystanie z formularza w postaci okna kontaktowego wymaga podania danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, których wskazanie jest niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie objętym polami formularza. Użytkownik może podać inne dodatkowe dane, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowy, nieobowiązkowych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu ułatwienia obsługi na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku, kiedy Użytkownik poda dane nieoznaczone jako obowiązkowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

NEWSLETTER
Użytkownik, który udostępni swój adres e-mail w celu przesyłania mu Newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe, może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych przy zapisywaniu się na newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wysyłki newslettera.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres email informacji handlowych– na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora

FORMULARZ GWARANCYJNY
Administrator umożliwia zgłoszenie reklamacji produktu za pośrednictwem elektronicznego formularza gwarancyjnego.
Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, których wskazanie jest niezbędne do przyjęcia oraz rozpoznania reklamacji a także skontaktowania się z Użytkownikiem w celu przekazania informacji dotyczących wyniku rozpoznania reklamacji. Użytkownik może podać inne dodatkowe dane, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowy nieobowiązkowych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania to niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast dane podane fakultatywnie na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

a) Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu- maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
b) Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.
c) Treść rozmowy za pośrednictwem formularza kontaktowego i przekazane w niej dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na pytanie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres ten może zostać przedłużony o okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
d) Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dalszego ich przetwarzania.
e) Dane osobowe przetwarzane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem będą przetwarzane do momentu jego realizacji.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w tym profilowania a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
e-mail: Office.labox@protonmail.com
(od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do 17:00

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:
a) określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
b) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),
c) oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

VIII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostepnienia funkcjonalności, czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.
Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.
Niektórzy Partnerzy jak np. Facebook mają siedzibę w różnych krajach poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Ponadto Twoje dane osobowe przekażemy firmom kurierskim lub firmom realizującym usługi pocztowe , jeżeli wybierzesz opcję dostawy za granicę. Dane te przekażemy wówczas do kraju, który nam wskażesz, jako miejsce jego odbioru. Kraj ten można znajdować się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej.
Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem plików Cookies zbiera Informacje o sposobie korzystania przez użytkownika Systemu ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać wyświetlane na jego stronie internetowej produkty własne do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania). Oznacza to, że Użytkownik Serwisu podlega profilowaniu, jednak profilowanie to nie ma wpływu na jego prawa.
Decyzje w zakresie wyświetlenia produktu na stronie mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie wyświetla produkty, którymi może być zainteresowany Użytkownik Serwisu.
XII. KORZYSTANIE Z WTYCZEK
Nasza witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczek”) portali społecznościowych Facebook i usług mikroblogowania Twitter. Usługi te świadczą następujące podmioty:
a) Facebook obsługiwany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
c) Twitter obsługiwany przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”).
W związku z występowaniem na naszej stronie internetowej powyższych wtyczek, przeglądarka Użytkownika uzyskując dostęp do Serwisu nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, oraz Twitter.. Zawartość wtyczki jest integrowana na stronie dzięki przesyłaniu jej do przeglądarki. Integrując wtyczki, wyżej wskazane podmioty otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wywołała odpowiednią stronę Serwisu, bez względu na to czy posiadasz czy nie posiadasz profilu lub czy jesteś aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane z przeglądarki do serwera odpowiedniego podmiotu w USA i tam przechowywane. Jeśli Użytkownik Systemu jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy mogą natychmiast przypisać jego wizytę w Serwisie do jego profilu na Facebooku lub Twitterze. W przypadku interakcji z wtyczkami, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera providerów i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w serwisach społecznościowych, na koncie Użytkownika Serwisu na Twitterze lub Facebooku i wyświetlane w jego kontaktach.
O tym jakie dane oraz w jakim celu są zbierane przez podmioty Facebook, Twitter, a także o tym jak są przetwarzane i wykorzystywane Użytkownik Serwisu może dowiedzieć się w informacji o ochronie danych stosowanych przez te podmioty.
Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy
Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook lub Twitter powiązał dane zbierane za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio z jego profilem w danej usłudze, musi przed odwiedzeniem Serwisu wylogować się z danej usługi. Użytkownik może również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

XIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIV. POLITYKA COOKIES
Administrator korzysta z plików cookies w serwisie https://www. www.gracefullcosmetics.com
Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.

Jakie pliki cookies używamy ?

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN.

W jakim celu używamy plików Cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) zapewnienia dostępu do serwisu,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron
3) internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) utrzymanie sesji Klientów (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Użytkowników Serwisu.
6) w celach marketingowych, w tym profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb,

Podstawa prawna przetwarzania
W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest marketing bezpośredni jego usług.
Zmiana ustawień dotyczących cookies
Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci – domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Brave
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
Okres przetwarzania danych osobowych
Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu www.gatee.eu (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania

XV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.